У той час як Київ прискорено перетворюється на місто світла і центр споживання, у зіні “Київ Поетичний” відкривається Київ протилежний: повільний, несучасний і старомодний. Його поезія ховається в підземці, у найбільш київському кафе «Ярославна», у ліжках, а також сантиментах і ремінісценціях, що в них зачаїлися, — там, де для поезії є безпечний простір і які є безпечними просторами для поезії. Поезія — текстовий медіум, у метафорах якого зустрічаються емоції і політика. Поет-громадянин не виходить на вуличний протест, цю вулицю він вже абсорбував і перетравив у вуличний маніфест. Поезія — супутниця самотніх столичних фланерів і фланерів «гостей столиці». Поезія є некомерційним…
Maria Pashkova

Yesterday was too early, tomorrow will be too late: hence, act now

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store